Tuyên truyền dịch cúm Cổna

Ngày 3/2/2020, trường Th số 1 Nam hòa tổ chức tuyteen truyền dịch cúm Corona trước tòn thể CBGV, NV và Học sinh trường TH số 1 Nam hòa