Kiểm tra nội bộ Giáo viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2020- 2021, trường TH số 1 Nam Hòa Kiểm tra nội bộ giáo viên, nhàm hỗ trợ giáo viên trong việc dạy và học. Các đ.c trong Ban kiểm tra nội bộ đã dự 1 tiết dạy và kiểm tra hồ sơ chuyên môn.