Thực hiện kế hoạch Của BCĐ PCGD, XMC năm 2020 của UBND huyện Đồng Hỷ, ngày 26/10/2020 xax Nam hòa đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập PCGD, XMC năm 2020. Đoàn kiểm tra gồm đ/c Nguyễn Thế Lương - PTP GDĐT - trưởng đoàn, đ/c La thanh Hải, đ/c Nguyễn Thị Tuyết làm ủy viên. Tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế cần điều chỉnh . Với kết quả KT xã Nam hòa đạt PCGD, XMC năm 2020.