Thực hiện kế hoạch số 49 ngày 4/9/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021 của phòng GDĐT Đồng Hỷ, kế hoạch số 188 ngày 18/9/2020 của trường TH số 1 Nam Hòa. Ngày 5/11/2020 trường Th số 1 Nam Hòa tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2020 -2021, Thực hiện theo thông tư số 22 ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT  về việc ban hành các quy định thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở:  mỗi đ/c giáo viên tham gia thi 1 tiết thục hành giảng tại lớp học và 1 phần thi thuyết trình biện pháp đã được áp dụng thực tế giảng dạy và đem lại hiệu quả thiết thực. Tổng số GV tham gia dự thi: 20đ/c trong đó xếp loại đạt là 19/20.