Hội nghị triển khai chương trình GCPT 2018 cấp huyện

               Ngày 14/01/2020, phòng GDĐT Đồng Hỷ tổ chức hội nghị triển khai chương trình GDPT 2018. Thành phần thma dự gồm có các đ/c là HT, PHT , TTCM và GV trục tiếp giảng dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021. Giảng viên lớp tập huấn là thầy Nguyễn Hà Sơn - TP GDTH Sở GDĐT Thái Nguyên và thầy Phạm Mạnh Tuyến - CV Phòng GDTH Sở GDĐT Thái Nguyên. 

               Tại hội nghị các giảng viên đã triển khai chương trình giáo dục  PT tổng thể và các quan điểm, định hướng ...thực hiện CTGDPT 2018 theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.