Tổ chuyên

 • Phạm Thị Viết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969363127
  • Email:
   phamthiviet0501@gmail.com
 • Trương Thị Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975230882
  • Email:
   truongthidoan1982@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916114822
  • Email:
   ngochuyenart@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổng Phụ Trách
  • Điện thoại:
   0981594289
  • Email:
   nguyentuyetml1@gmail.com
 • Phạm Thị Mỹ Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986202035
  • Email:
   phammykieuthnhs1@gmail.com
 • Bùi Đức Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng tổ chuyên
  • Điện thoại:
   0973430989
  • Email:
   ducthiet85@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975789135
  • Email:
   hps2huonggiang@gmail.com