Tổ 2

 • Bùi Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01663469486
  • Email:
   buithingan889@gmail.com
 • Lường Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369706521
  • Email:
   luongchinh217@gmail.com
 • Lê Thị Roan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973724598
  • Email:
   lethiroan.tn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng tổ 2
  • Điện thoại:
   0975636638
  • Email:
   daquy75@gmail.com
 • Dương Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng - Tổ phó tổ 2
  • Điện thoại:
   0972991107
  • Email:
   duongoanh1977@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01699366285
  • Email:
   nguyenvan64ct@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973049262
  • Email:
   nguyenthinganuivoi@gmail.com
 • Vũ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975794997
  • Email:
   hanhvu01234@gmail.com
 • Phạm Thị Biển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988446911
  • Email:
   ptbien219@gmail.com
 • Đặng Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359006898
  • Email:
   dangyen6898@gmail.com