Tổ 1

 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01632493596
  • Email:
   nguyenhaitn75@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01687353607
  • Email:
   haihoang1c@gmail.com
 • Dương Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986471822
  • Email:
   lienbang8990@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963939143
  • Email:
   nguyenthithanh6364@gmail.com